Naslov

Više o Zajednici tehničke kulture Rijeka

I. UVOD
Cilj aktivnosti Zajednice tehničke kulture Rijeka je ostvarenje uvjeta koji omogućuju kvalitetnije planiranje, odlučivanje i kontrolu izvršenja zacrtanih zadataka unutar svojih članica.

 

Ostvarivanje programskih ciljeva i načela ovisno je o utvrđivanju okvira i odnosa unutar programske djelatnosti koje dijelimo na programska područja, strukovne grane, udruge tehničke kulture i programske sadržaje.

 

Javne potrebe Grada Rijeke u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Rijeke jesu aktivnosti, poslovi i djelatnost u svezi djelovanja svih udruga i Zajednice tehničke kulture Grada Rijeke i to:

 1. Poticanje i promicanje tehničke kulture uključujući i popularizaciju znanosti i tehnike,
 2. Program odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 3. Specifičnih programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži izrazitih sklonosti i sposobnosti, te hendikepirane djece za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 4. Program prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programa organiziranja inventivnog rada,
 5. Organiziranja promaknuća tehnoloških inovacija, izložbe, sajmovi i dr.
 6. Programi koji obuhvaćaju aktivnosti odraslih u planiranom korištenju slobodnog vremena,
 7. Na ostale programe primjenjivati selektivni pristup koji podrazumijeva utvrđivanje prioriteta metodom kategorizacije,
 8. Nabavka opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za Grad Rijeku,
 9. Posebno u vidu nagrada i naknada stimulirati programe koji ostvare značajna dostignuća u okvirima međunarodnim, nacionalnim i županijskim.

Razvoj, organizaciju i financiranje javnih potreba Grada Rijeke treba urediti na način da se ostvare slijedeći ciljevi:

 1. Preferirati bavljenje tehničkom kulturom u školama, fakultetima i ostalim institucijama tehničke kulture odnosno izvan škola, fakulteta i institucija tehničke kulture ako okupljaju učenike i studente do 24. godine starosti treba postati poseban interes u smislu zadovoljavanja javnih potreba Grada Rijeke;
 2. Preferirati promociju grada Rijeke na manifestacijama od značaja za grad Rijeku, Republiku Hrvatsku i na međunarodnoj razini;
 • Profesionalno bavljenje tehničkom kulturom treba postati interes privatnog poticaja koji se treba temeljiti na načelima tržišnog gospodarstva i slobodne konkurencije;
 • Izgraditi nužno potrebne objekte tehničke kulture u gradu Rijeci kao odlučujućeg čimbenika za stvaranje uvjeta za veći razvoj tehničke kulture;
 • Promovirati grad Rijeku na natjecanjima gradskih i županijskih Zajednica tehničke kulture priobalnog područja Republike Hrvatske;
 • Organizirati godišnje jednu izložbu tehničkih dostignuća, kako bi građanima Rijeke prezentirali dosege svih udruga tehničke kulture iz dvanaest grana tehničke kulture;
 • Kvaliteta i dinamika ostvarivanja temeljnih načela i postavljenih ciljeva ovisna je o kvantitetu osnovnih uvjeta, a to su:
  - objekti i oprema,
  - stručni djelatnici,
  - programska područja,
  - informacijski sustav,
  - kontrola i nadzor nad provođenjem programa
  - raspored financijskih sredstava.
 • II. OBJEKTI I OPREMA
  Djelatnost tehničke kulture skoncentrirana je u ovom trenutku na tri lokaliteta u centru grada gdje je smještena većina udruga tehničke kulture Rijeke. Sva tri prostora su adekvatno uređena (Korzo 2a/II, Školjić 5 d, Verdieva 11).

   

  Astronomski opservatorij je prema planu započeo s radom na brdu Sveti križ (Gornja Vežica).

  III. PROGRAMSKA PODRUČJA
  S obzirom na dob i način organiziranosti sudionika koji obavljaju aktivnosti u tehničkoj kulturi, djelatnost tehničke kulture možemo programski podijeliti na slijedeća područja:

  • programi izvannastavnih, izvanškolskih i izbornih aktivnosti djece i mladeži,
  • programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja sudionika u tehničkoj kulturi do 19 godina starosti smatraju se od posebnog značaja u smislu zadovoljavanja javnih potreba u djelatnostima tehničke kulture, te se vrednuju neovisno o kategorizaciji organizacije odnosno udruge,
  • sudjelovanje na programima informatičara i inovatora, koji se vrednuju neovisno o kategorizaciji organizacije, odnosno udruge, za njih treba postojati poseban interes,
  • programi koji ostvare značajna dostignuća u djelatnosti tehničke kulture na županijskom, nacionalnom i međunarodnom planu dodatno će se stimulirati u vidu nagrada i naknada.

  Prioritet u programima dati onim sadržajima koji osiguravaju da se
  najveći dio javnih potreba izvodi na razini grada Rijeke, te odgovarajuće vrednuju značajna dostignuća.

  IV. INFORMACIJSKI SUSTAV
  U cilju vođenja evidencije, te prikupljanja i čuvanja podataka od značaja za tehničku kulturu veći dio udruga je dobio na korištenje informatičku opremu ili pak sredstva za nabavku iste.